سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
آموزش وپرورش  
اجرای برنامه های کودکان و نوجوانان 
1379/07/01 
1386/03/31 
علمی وفرهنگی  
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
مدیر  
1379/07/01 
1386/03/31 
معارف اسلامی ویژه همسران طلاب 
همکاری 
مرکز مدیریت حو زه علمیه قم 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
آموزش و پرورش 
فرهنگی مذهبی 
 
 
اجرای برنامه های کو دکان و نوجوانان